Художествен съвет

Към Актьорски школи МОНТФИЗ е създаден Художествен съвет - органът, който определя всички програми за обучение на школите и следи за изпълнението и прилагането им в отделните клонове от мрежата.

Той се назначава и председателства от генералния директор на школите. В него членуват повечето художествени ръководители, някои от асистент-преподавателите, както и външни специалисти, които не преподават в Актьорски школи МОНТФИЗ.